top of page

הורד מסמכים

גילוי נאות  חבילה:

חוברת השקעות (אנגלית)

תוכניות קומה

פרופיל מפתח

 

הרשאת תכנון

 

זמינות (10-03-2020)

חבילת טיוטה משפטית:

טיוטת חוזה מכירה

טיוטת השכרת ראש

טיוטת השכרה מחודשת

שכר טרחת עורך דין

 

תמונות פנימיות (.zip)

 

מסמכי הזמנה:

זמין עם אישור עניין אמיתי.

bottom of page